8227 Q tanec

Online prihláška na DOD - 9. február 2019

(praktická prezentácia účastníkov)

Na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ je potrebné priniesť si cvičný úbor a cvičky.

T A NE C

Štúdium tohto odboru je podmienené tanečnou proporcionalitou postavy, fyziologickými predpokladmi, všeobecným pohybovým nadaním, hudobným sluchom, zmyslom pre rytmus, elementárnymi vedomosťami z hudobnej teórie.

Na DOD poprosíme pripraviť si krátku ukážku, choreografiu prípadne improvizáciu cca 2 minúty (výber žánru je ľubovoľný). 

Organizačné pokyny k priebehu DOD:

1. Účasť aspoň jedného z rodičov, prípadne vyučujúceho zo ZUŠ je nutná, stretnutie rodičov s riaditeľom školy bude o 9.00 h. v koncertnej sále školy.

2. Miesto konania: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica.

3. Prezentácia účastníkov je od 8.00 h. do 9.00 h. na vrátnici školy, neplatí sa žiadny účastnícky poplatok

4. Upozorňujeme, že pre záujemcov o štúdium na konzervatóriu je účasť na DOD dôležitá z hľadiska odborného usmernenia prípravy uchádzača na prijímacie talentové skúšky. 

SME TU PRE VÁS